O nas

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie jest jednostką organizacyjną Starostwa Powiatowego. Został powołany Uchwałą Nr IV/1/99 Rady Powiatu w Jędrzejowie   z dnia 20 stycznia 1999 roku.

Posiada w swoim zarządzie 639,206 km dróg na terenie dziewięciu gmin: Imielno,  Jędrzejów, Małogoszcz, Nagłowice, Oksa, Sędziszów, Słupia, Sobków, Wodzisław.

Siedziba Zarządu Dróg Powiatowych znajduje się w Jędrzejowie przy ul. Okrzei 83. Zarządowi Dróg Powiatowych podlegają dwa Obwody Drogowe zlokalizowane w Małogoszczu przy ul. Jędrzejowskiej 46 oraz w Łanach 1, gm. Wodzisław.

Misją Zarządu jest zapewnienie właściwego stanu technicznego na drogach powiatowych, mostach i przepustach pod drogami.
Do podstawowych zadań ZDP należy realizacja obowiązków i uprawnień zarządcy drogi w rozumieniu przepisów ustawy o drogach publicznych, a w szczególności :

  •  dokonywanie przeglądów nawierzchni i obiektów mostowych,
  •  pełnienie funkcji inwestora,
  • opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej,
  • opracowanie projektów planów finansowania budowy dróg,
  • koordynacja robót w pasie drogowym,
  • wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego,
  • wydawanie zezwoleń na budowę zjazdów,
  • pobieranie opłat i kar pieniężnych za korzystanie z pasów drogowych,
  • prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
  • wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów.
Skip to content