Zakres działania

Zarząd Dróg Powiatowych w Jędrzejowie realizuje zadania na sieci dróg powiatowych na terenie:

– miasto i gmina Jędrzejów

– miasto i gmina Małogoszcz

– gmina i gmina Sędziszów

– miasto i gmina Wodzisław

– gmina Imielno

– gmina Nagłowice

– gmina Oksa

– gmina Słupia

– gmina Sobków

Do zakresu działania ZDP należy w szczególności:

 • Opracowanie projektów planów rozwoju sieci dróg powiatowych,
 • Opracowanie projektów planów finansowania budowy, modernizacji, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych,
 • Pełnienie funkcji inwestora,
 • Utrzymanie nawierzchni, poboczy, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogami,
 • Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 • Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 • Koordynacja robot w pasie drogowym,
 • Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem lub bez o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określane w odrębnych przepisach   oraz naliczanie opłat i kar pieniężnych,
 • Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych,
 • Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych,
 • Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 • Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 • Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstających w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 • Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie drogi i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuję bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 • Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 • Sadzenie, utrzymanie i usuwanie drzew oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarem zabudowanym,
 • Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi w trwałym zarządzie Zarządu,
 • Sporządzanie informacji i gromadzenie danych o sieci dróg,
 • Podejmowanie rozstrzygnięć technicznych dotyczących dróg i mostów,
 • Zarządzanie ruchem na drogach powiatowych i gminnych na terenie powiatu,
 • Wydanie zezwoleń na imprezy na drogach powiatowych i gminnych,
 • Współdziałanie z organami samorządowymi w zakresie realizacji zadań drogowych inżynierii ruchu,
 • Pozyskiwanie środków pozabudżetowych i pomocowych na finansowanie budowy i modernizacji dróg.
Skip to content